• str. Lalelelor, nr. 26, 907215 Oltina, Județul Constanța

Anunt concurs

ANUNȚ

         În conformitate cu prevederile art. 464, art. 617 alin. 2 și art. 618 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare Primăria comunei Oltina, județul Constanța organizează la sediul din strada Lalelelor nr. 26, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:

 • Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Registru agricol și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oltina

În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

 • condițiile generale prevăzute la art. 465 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 • f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • i) nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

– conditii specifice

      – a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea  juridică sau administrativă

       – b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – nu e cazul

Concursul va consta în trei etape successive, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de concurs;
 • proba scrisă – 11.11.2019, ora 10.00
 • interviu – 13.11.2019, ora 11.00

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, care trebuie să conțină obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare :

 1. a) formularul de înscriere
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 6. f) cazierul judiciar;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia

Formularul de înscriere prevăzut la lit. a) este pus la dispoziția candidaților la sediul Primăriei comunei Oltina.

Copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul instituției și pe cel al ANFP, respectiv în perioada 09.10.2019 – 28.10.2019, la sediul Primăriei comunei Oltina, str. Lalelelor nr. 26, biroul Registratură.

Bibliografia:

 1. Constituția României;
 2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 3. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor;
 5. Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Oltina, str. Lalelelor nr. 26, birou Registratură sau la telefon 0241851852, interior. 13 sau e-mail primaria_oltina@yahoo.com.

Persoană de contact: Mariana Măciucă, referent Compartiment Buget, Finanțe, Impozite și taxe locale.

 

 

Primarul comunei Oltina,

Gheorghe CHIRCIU

Read More